AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Jak odwołać się od decyzji burmistrza, odmawiającej udostępnienia informacji publicznej?

27-10-2012
logo monitoringu funduszu korkowego, kapsel pod lupką

Dostęp do informacji publicznej, uzyskiwanie wiedzy o funkcjonowaniu instytucji publicznych w trybie wnioskowania o udostępnienie informacji publicznej, jest jednym z ważniejszych działań w procesie sprawowania społecznej kontroli władzy.

Między innymi w takim trybie pozyskiwana jest wiedza o wykorzystywaniu przez gminy środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. O takie informacje występują osoby prowadzące monitoring tzw. funduszu korkowego w ramach ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Nie wszystkie jednak wnioski o informację, o udostępnienie odpowiednich dokumentów są rozpatrywane przez urzędników pozytywnie. Do takich dokumentów, które „niechętnie” udostępniane są obywatelom, należą np. protokoły z posiedzeń Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przynajmniej tak sprawa miała się w Gminie Orzysz, gdzie decyzją burmistrza dwukrotnie odmówiono udostępnienia tych dokumentów.

Z wnioskiem o „przesłanie protokołów ze spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z listami obecności” wystąpiono 20 czerwca 2011 i 23 lipca 2012 roku. Zarówno w pierwszym przypadku jak i w drugim, wnioskujący otrzymał decyzję odmowną ze względu na prywatność osób fizycznych, których sprawy rozpatrywane są w związku z podejrzeniami o nadużywanie alkoholu.

W pierwszym przypadku, w 2011 roku wnioskujący rozumiejąc, że odmowa może wynikać z braku wiedzy orzyskich urzędników o możliwościach zanonimizowania dokumentów (to znaczy pozbawienia ich wszelkich cech identyfikacyjnych, pozwalających na skojarzenie tych informacji z konkretną osobą) zaproponował przekazanie dokumentów – z zaczernionymi danymi wrażliwymi. W związku jednak z wystąpieniem w tej sprawie do Burmistrza Orzysza na piśmie, odpowiedź uzyskano w czasie, kiedy już minął termin 14 dni, umożliwiający odwołanie się od decyzji burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Tak, więc próba polubownego, za wzajemną zgodą załatwienia sprawy uniemożliwiła odwołanie się od tej decyzji.

Kiedy podjęto monitoring funduszu korkowego w roku następnym, 2012, monitorujący znów wystąpił z wnioskiem o udostępnienie wiadomych protokołów.  I tym razem Burmistrz Orzysza wydał decyzję odmowną, ale wnioskujący, będąc bogatszym w doświadczenia, odstąpił tym razem od próby polubownego załatwienia sprawy i odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Warto tutaj dodać, że zawarte w treści decyzji burmistrza pouczenie o możliwości odwołania się od jego decyzji (wskazano powództwo do Sądu Rejonowego) było nieprawidłowe. Zrodziło to refleksję u wnioskującego - czy wynikało ono z niedostatecznej wiedzy urzędników, czy może ze świadomej próby zniechęcenia obywatela do odwołania się od decyzji.

Nie będziemy w tym miejscu opisywać argumentacji, jakiej użyto w odwołaniu do SKO, dokument bowiem można pobrać poniżej . Warto podnieść jedynie fakt, że SKO postanowiło uchylić decyzję Burmistrza Orzysza i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 Dokładny przebieg sprawy poznać można zapoznając się z poniższymi dokumentami:

  1. Decyzja Burmistrza Orzysza odmawiająca udostępnienia protokołów GK RPA z dnia 9.08.2011 r.
  2. Decyzja Burmistrza Orzysza odmawiająca udostępnienia protokołów GK RPA z dnia 14.08.2012 r.
  3. Odwołanie od decyzji Burmistrza Orzysza do SKO w Olsztynie.
  4. Pismo przewodnie do przekazanego przez burmistrza odwołania do SKO.
  5. Decyzja SKO w Olsztynie.

 Dziękuję prawnikom Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich za daleko idącą pomoc w egzekwowaniu prawa dostępu do informacji publicznej.

Krzysztof Marusiński

matriał pochodzi ze strony http://watchdog.org.pl
  Copyright (c)2012