AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

         II. Informacje wprowadzające,            dotyczące sytuacji w gminie

1.    Informacje na temat Gminy Orzysz, miejsca prowadzenia monitoringu.

Gmina Orzysz wchodzi w skład województwa warmińsko - mazurskiego, sąsiadując z największym polskim jeziorem Śniardwy, zwanym też Mazurskim Morzem. Zlokalizowanych jest tutaj 40 miejscowości, wchodzących w skład 26 sołectw. W 2006 r. mieszkały tu 9999 osoby, a przyrost naturalny ma wyraźną tendencję spadkową. W gminie zamieszkuje wiele osób wcześniej pracujących w nieistniejących już PGR-ach.

Na terenie gminy funkcjonuje niewiele zakładów pracy. Głównie są to instytucje zatrudniające niewielu pracowników oraz małe firmy, zakłady usługowe. Do największych zaliczyć można Urząd Miejski w Orzyszu i instytucje jemu podległe oraz Jednostkę Wojskową.

Mieszkańcy gminy mają niewielką możliwość znalezienia pracy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, a pogłębiająca się niewiara w uzyskanie stałego zatrudnienia i  poprawę swojej sytuacji materialnej, związana jest z ogólną apatią i niską aktywnością społeczną.

Przeprowadzone badania ankietowe[1] wykazały, że na niski poziom tej aktywności mają wpływ między innymi niewielkie możliwości uczestniczenia mieszkańców w życiu publicznym i niewielkie możliwości komunikowania społecznego.

Wyraźnie sygnalizowana jest niedostateczna znajomość przez mieszkańców problemów społeczności lokalnej, co uniemożliwia aktywny udział mieszkańców w "życiu" miasta i gminy. Ankietowani tylko w 33% określają siebie jako dobrze znających problemy miasta i mieszkańców. Uwidacznia się mała znajomość uprawnień i obowiązków obywatelskich przez poszczególne osoby. Tylko 7% ankietowanych stwierdziło, że dobrze zna swoje prawa, a także obowiązki. Mieszkańcy prezentują niski poziom wiary w możliwości doprowadzenia przez nich samych do zmian umożliwiających lepsze życie. Duża część mieszkańców wykazuje brak zainteresowania sprawami społeczności i brak potrzeby doinformowywania się na tematy istotne dla społeczności lokalnej. Uwidacznia się brak propozycji odpowiednich zachowań, wzorów aktywności obywatelskiej. Występują małe możliwości udziału w praktycznych doświadczeniach obywatelskich, a i te występujące są wykorzystywane w zbyt małym stopniu.

Wydaje się, że pewną szansę łagodzenia wyżej wymienionych braków i niedogodności daje zespół działań, określany mianem debaty lokalnej, obywatelskiej, rozwijanej na bazie dobrze funkcjonujących działań strażniczych.

    

2.    Informacja o Lokalnym Strażniku i motywacjach do podjęcia monitoringu

Osoba prowadząca monitoring, Lokalny Strażnik, mieszka na terenie Gminy Orzysz od 1969 roku. Będąc animatorem społecznym od wielu już lat interesuje się problemem aktywności społecznej środowiska lokalnego. Próbując rozwijać aktywność lokalną zainteresował się działaniami strażniczymi, jako metodą aktywizacji obywatelskiej mieszkańców.

Chcąc sprawdzić w działaniu skuteczność takiego narzędzia, zgłosił akces do uczestniczenia w projekcie organizowanym przez organizację strażniczą, która zajmuje się monitorowaniem i upublicznianiem działań, podejmowanych przez instytucje publiczne lub inne instytucje czy też osoby, mające wpływ na sferę publiczną, w celu poprawienia jakości ich działań.

Jest także w dużym stopniu prawdopodobne, że w tym, orzyskim przypadku, działalność strażnicza podjęta została intuicyjnie, podświadomie w wyniku przeszkód, jakie napotykane są na drodze wiodącej ku aktywności społecznej i obywatelskiej. Nie jest wykluczone, że to  władze gminy poprzez swój stosunek do aktywności społeczności lokalnej stymulują rozwój tutejszych działań strażniczych.


[1] Badania przeprowadzone w 2010 r. przez Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu dla potrzeb projektu pn. „Dziennikarska Akademia Trzeciego Wieku”

  Copyright (c)2012