AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

                  I.  Wyniki badania

1.    Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Zgodnie z art. 41 ust. 2 uwtpa Rada Miejska w Orzyszu corocznie uchwala Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z informacji uzyskanych z NIK wynika, że instytucja ta nie prowadziła kontroli realizacji tych programów w latach 2008-2011.  W Gminnych Programach w latach 2009-2011 nie określano, kto i w jaki sposób w  ramach gminnego samorządu ma kontrolować zaplanowane w tych programach zadania. Takich kontroli, kompleksowo badających stan realizacji programów, celów określanych programem – nie prowadzi się.

Cele określane w programach formułowane są bardzo ogólnie. Uniemożliwia to z jednej strony osiąganie tych celów, a z drugiej strony badanie poziomu realizacji tak sprecyzowanych zadań jest niemożliwe. Np. takie zapisy celów: „Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych” czy też „Zmniejszenie rozmiarów tych problemów, które aktualnie występują” są nieporozumieniem, bowiem nie stosuje się wyliczania ilości czy też rozmiaru problemów. Jeżeli w celach zawarto zapis: „Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych” to bez określenia liczbowego poziomu tego ograniczenia i zapisu precyzującego, na czym ma polegać zmiana struktury spożycia, cele nigdy nie będą osiągnięte.

Nie stwierdzono działań polegających na wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W gminie nie działa grupa Anonimowych Alkoholików, chociaż w przeszłości taka grupa regularnie spotykała się.

Nie zlecano organizacjom pozarządowym działań profilaktycznych, pomimo że część środków z funduszu "korkowego" nie jest wykorzystywana.

W czasie monitoringu w roku ubiegłym, na wniosek o udostępnienie programu i planu prowadzenia świetlicy środowiskowej finansowanej z Budżetu Gminy Orzysz przekazano dokument o treści:

„REGULAMIN ŚRODOWISKOWEJ ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

PRAWA KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY:

- KORZYSTANIE Z POMOCY DYDAKTYCZNYCH, GIER, SIŁOWNI

  SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU

   ŚWIETLICY

- ROZWIJANIE SWOICH ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ

- KORZYSTANIE Z POMOCY WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY W   

  ODBRABIANIU LEKCJI I POKONYWANIU TRUDNOŚCI W NAUCE.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY:

- NIENAGANNE I NALEŻYTE ZACHOWANIE SIĘ PODCZAS

  POBYTU W ŚWIETLICY W STOSUNKU DO KOLEGÓW I  

  WYCHOWAWCÓW

- DBANIE O CZYSTOŚĆ I ESTETYCZNY WYGLĄD ŚWIETLICY

- DBANIE O CZYSTOŚĆ OSOBISTĄ

- DBANIE O POWIERZONY SPRZĘT

- WYPOŻYCZANIE GIER OD WYCHOWAWCY I ZWRACANIE ICH W

   STANIE NIEZNISZCZONYM

UCZESTNICY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE SPRZĘTU ORAZ JEGO ZNISZCZENIE

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE ZAKAZ UCZĘSZCZANIA NA ŚWIETLICĘ.

O NAGANNYM ZACHOWANIU UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY ZOSTANIE POWIADOMIONA DYREKCJA SZKOŁY”

Dokument powyższy cytuje się w całości w związku ze stwierdzeniem urzędniczki, że właściwy program został badającemu doręczony.

Rozumiejąc, że świetlica nie posiadała jednak dokumentów programowych, w ramach obecnych badań wnioskowano o programy z podmiotów (przedstawionych w poniższej grafice) finansowanych ze środków GP RPA. Analiza przekazanych programów wykazała, że sporządzono je w sposób nie w pełni właściwy. Część programów nie zawiera celów, które prowadzący mieliby osiągnąć poprzez prowadzenie zaplanowanych działań. Niektóre z programów odwrotnie - posiadały tak dużą ilość celów, przy braku wskazania celu głównego, że problemem było stwierdzenie, czym właściwie podmiot zajmuje się. Część programów nie zawierała sprecyzowanych odbiorców, adresatów programu, czyli nie określono osób, do których działania miały być kierowane. Niektóre programy nie zawierały przedziału czasowego, na jaki miałyby obowiązywać, dat opracowania, podpisów wykonawcy i zatwierdzeń organu finansującego.

Od podmiotów prowadzących dofinansowywane działania nie wymagano dokumentacji określającej zakres i poziom realizacji prowadzonych działań np. okresowych sprawozdań. Brak takich sprawozdań nie pozwala stwierdzić na ile wydatkowane środki wykorzystywane były w sposób racjonalny.

Brak poprawnie sformułowanych programów, a także sprawozdań z realizacji tych programów każe wysnuć wniosek, że organ finansujący działalność nie miał wpływu na przebieg funkcjonowania placówek. Taki wniosek wspiera także fakt, że w ciągu całego badanego okresu, w protokołach posiedzeń GK RPA brak jest zapisów o prowadzonych działaniach sprawdzających czy analizach funkcjonowania dofinansowywanych podmiotów.  


podmioty realizujące zadania GP RPA

 

Gminnych Programów RPA zarówno tego na rok 2011 jak i poprzednich, w fazie planowania, nie poprzedzają diagnozy ani konsultacje z organizacjami społecznymi. W trakcie ich realizowania i po zakończeniu nie podlegają one ewaluacji. Nie określono, kto, kiedy i w jaki sposób miałby kontrolować realizację zadań zaplanowanych na bieżący rok i dokonywać ewaluacji.

Nie nawiązano do Rekomendacji PARPA w kolejnych latach.

Gmina nie posiada procedury konsultacji społecznych, dotyczących planów wykorzystania środków na rozwiązywanie problemów alkoholowych. Wprawdzie zarówno potrzeba posiadania takiej procedury jak i prowadzenie konsultacji nie wynika z ustawy czy prawa miejscowego, jednak w istotny sposób może się ona przyczynić do skuteczniejszego rozwiazywania tych problemów.

 

2.    Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Zarówno sprawozdanie za rok 2011, jak i sprawozdania wcześniejsze nie zawierają oceny realizacji celów określonych w kolejnych Gminnych Programach RPA. Realizacja celów, jako najważniejsze kryterium wykonania Gminnych Programów RPA powinno być szczególnie uważnie potraktowane w kolejnych sprawozdaniach.

Fundusz przeznaczany na rozwiazywanie problemów alkoholowych zasilany jest wyłącznie środkami pochodzącymi z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Trzeba zwrócić tutaj uwagę na fakt, że te środki są jedynymi, a nie - jak założył ustawodawca – „dodatkowym” – źródłem finansowania zadań, wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z art. 4(1) uwtpa, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin, finansowanych z ich środków własnych, a dodatkowo ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Niepokoi też praktyka przenoszenia niewykorzystywanych środków z końcem roku kalendarzowego do środków bieżących, a następnie wydatkowanie na cele zupełnie nieprzewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Jest to niezgodne z art. 4[1] ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) 

Fundusz pozyskiwany przez Gminę Orzysz z korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w ciągu ostatnich trzech lat przedstawiał się następująco:

 

Powyższe zestawienie zwraca uwagę na fakt, że corocznie zwiększają się pozyskiwane kwoty wpłat – głównie jest to związane z rosnącymi wydatkami na spożycie alkoholu - przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości mieszkańców gminy. Corocznie też zwiększa się kwota niewydatkowana na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

     

1.    3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Do ustawowych zadań GK RPA należą cztery grupy działań.

1. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów;

2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

3. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);

4. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, art. 18 ust. 8 Ustawy).

 

Ad. 1.

Badania zapisów protokołów posiedzeń GK RPA wykazały, że tematyka działań składających się na Gminny Program RPA poruszana była dwukrotnie. W obu przypadkach ograniczono się do „omówienia” przez przewodniczącą GK RPA, natomiast nie miało to nic wspólnego z „inicjowaniem działań” w rozumieniu ustawowego zapisu, określającego zadania komisji.

I tak w protokole z posiedzenia GK RPA z dnia 22 listopada 2012 r. zawarto zapis punktu 3 Porządku Posiedzenia:

Zapis przebiegu tego punktu Porządku stwierdza, że:

 

A w protokole z dnia 13 grudnia w porządku posiedzenia zawarto zapis:

Opisując ten punkt porządku dziennego protokół zawiera następujący zapis:

Powyższe zapisy nie pozwalają stwierdzić, że GK RPA w Gminie Orzysz realizuje zadanie polegające na „inicjowaniu działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów”. Takie działania, służące „inicjowaniu” należy podejmować przygotowując GP RPA na kolejne lata.

 

Ad. 2.

Na posiedzeniu GK RPA w dniu 24 stycznia 2011 r. powołano „Zespół ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami mającymi problem nadużywania alkoholu”. W skład Zespołu weszły osoby: Alicja Owczarek, Magdalena Fijoł, Jadwiga Grad i Jolanta Rakowska. Zespół spotykał się na posiedzeniach w lokalu Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Orzyszu przy ul’ Wojska Polskiego 9c. Posiedzenia miały miejsce w dniach 3.02. 2011 r., 17.03.2011 r., 21.04.2011 r., 12.05.2011 r., 2.06.2011 r., 7.07.2011 r., 21.07.2011 r., 21.09.2011 r., 13.10.2011 r., 21.11.2011 r. Łącznie odbyło się 10 posiedzeń Zespołu Komisji ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych.  Sprawozdanie za rok 2011 stwierdza, że w trakcie tych posiedzeń przeprowadzono z 42 osobami nadużywającymi alkohol rozmowy interwencyjne, motywujące do podjęcia leczenia odwykowego i terapii. Na dobrowolne leczenie do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie – Oddział Detoksykacyjny skierowano 3 osoby. Z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Piszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich, o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego Komisja wystąpiła w stosunku do 14 osób. 

 

Ad 3.

Aktualnie w Gminie Orzysz obowiązuje UCHWAŁA NR XXX/277/01 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 29 grudnia 2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Orzysz.

Ustala ona dla terenu miasta i gminy Orzysz liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alk. (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia: poza miejscem sprzedaży w ilości – 40, w miejscu sprzedaży w ilości – 15.

W/w uchwala ustala także ZASADY USYTUOWANIA MIEJSC I WARUNKI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ORZYSZ. Mówi ona, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży nie może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie tj. w odległości mniejszej niż 15 m w linii prostej od budynków: szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, kultu religijnego, ośrodka zdrowia, komunikacji publicznej.

Jak jest w rzeczywistości? Znany jest przypadek funkcjonowania punktu sprzedaży alkoholu w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Na głównej ulicy Orzysza znajduje się punkt sprzedaży alkoholu z reklamą napojów alkoholowych w witrynie wystawowej. Budynek, w którym znajduje się ten punkt sprzedaży mieści się w odległości ok. 8 m od budynku szkoły podstawowej.

 


Ad. 4. W ciągu ostatnich 3 lat nie przeprowadzano kontroli składanych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i nie kierowano pism do Urzędu Skarbowego o skontrolowanie przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe. Rok 2011 jest kolejnym okresem czasu, w którym GK RPA nie realizuje jednego z ważniejszych zadań Gminnej Komisji, pomimo zaplanowania takich działań w Gminnym Programie. Mianowicie nie były prowadzone przez Gminną Komisję RPA kontrole w zakresie reklamy, promocji i miejsca sprzedaży napojów alkoholowych, w tym sprzedaży alkoholu nieletnim. Takie kontrole nie były przez burmistrza zlecane, ale i Gminna Komisja nie występowała do burmistrza o ich zlecenie.

Nie stwierdzono podejmowania przez GK interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy () oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja spotyka się średnio raz w miesiącu w dniu ustalonym przez przewodniczącą.

W wyniku działań komisji w 2011 r. - 14 spraw skierowano do Sądu rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich w Pułtusku, przeprowadzono rozmowy z 42 osobami nadużywającymi alkohol, a 24 osoby, dorosłe ofiary przemocy motywowano do zgłaszania się do miejsc specjalistycznej pomocy.

W GK RPA w Orzyszu zasiada 12 osób. Dla przykładu w mieście Nasielsk komisja liczy 5 osób. W gminie Zielonka komisja również liczy 5 osób. W Morągu komisja liczy 9 osób, w Malborku 6 osób, a we Wrocławiu liczącym 650 tys. mieszkańców w komisji zasiada 10 osób.

Na podstawie ww. należy stwierdzić, że na 4 ustawowe zadania GK RPA realizuje tylko 2, czyli wykonuje jedynie 50% działań określonych ustawą. Przy tak niskim wykonywaniu swoich zadań ilość członków orzyskiej komisji jest niewspółmiernie wysoka.

    

2.    Działania profilaktyczne, edukacyjne, informacyjne

 W Gminie Orzysz funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych, w którym przyjmuje psycholog, specjalista terapii uzależnień i referent prawny.

Przeprowadzono następujące programy edukacyjno-profilaktyczne:

- w Szkole Podstawowej w Drozdowie i Szkole Podstawowej w Orzyszu pn.
„Dylematy małej Agaty”,

- w Szkole Podstawowej w Okartowie pn. „Lustro”,

- w Gimnazjum w Orzyszu program artystyczny „Na ostatnia chwilę”.

Według urzędniczki, przesyłającej w zastępstwie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uwagi do niniejszego raportu, Gimnazjum w Orzyszu realizowało także programy: „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy nie proszę”, „Jak sobie radzić, gdy brakuje czasu i sił”. Na podstawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu RPA nie można jednak stwierdzić, że programy te dofinansowywane były z tego programu.

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna kolejny rok nie była kierowana do osób dorosłych, a jedynie do dzieci w  formie programów prowadzonych na terenie szkoły. Przegląd dostępności materiałów informacyjnych przeprowadzony w niektórych instytucjach gminnych i na słupach oraz gablotach ogłoszeniowych wykazał, że w dalszym ciągu promowanie zdrowego trybu życia w taki sposób nie jest prowadzone.

Zaniechanie rozprowadzania wśród mieszkańców gminnego Biuletynu Informacyjnego spowodowało utrudnienia w dostępie do tylko tam publikowanej informacji o przyjmujących specjalistach (psycholog, prawnik i terapeuta) w Punkcie Konsultacyjnym oraz o godzinach funkcjonowania środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego. Na stronie Urzędu Miejskiego poza dwoma materiałami z 2009 r na temat kampanii "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” nie znaleziono materiałów informacyjnych o tematyce przeciwalkoholowej.

Wspierana jest działalność świetlicy środowiskowej przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Ełckiej 17 w Orzyszu. Prowadzone są zajęcia w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży w Orzyszu, przy ul. Wojska Polskiego.

Prowadzone są także zajęcia w 3 szkołach na terenie Gminy Orzysz. Jest to niezgodne z rekomendacjami PARPA gdzie sugeruje się, żeby świetlice usytuowane były poza szkołami, m.in. w celu uniknięcia stygmatyzacji uczestniczących w zajęciach dzieci.

Praktycznie nie są organizowane działania edukacyjne dla społeczności dorosłej, nieuzależnionej. Z pewnością należy podejmować działania, budujące świadomość zagrożeń, kierowanych do tej grupy osób, oraz zadbać o informację o miejscach, gdzie można znaleźć pomoc i materiały informacyjne. Dostępność tych informacji jest warunkiem skutecznej profilaktyki.

 

3.    Sposób realizacji rekomendacji zaproponowanych na podstawie monitoringu przeprowadzonego w 2010 r.

 W ramach prowadzonego monitoringu dokonano przeglądu poziomu realizacji propozycji (rekomendacji) zaproponowanych w materiałach za rok 2010.

rekomendacje za rok 2010

Stan realizacji w 2011 r.


Dokumenty o tematyce antyalkoholowej zamieszczane w BIP proponuje się wyodrębnić w specjalnej zakładce, co ułatwi korzystanie z informacji w nich zawartych.

Proponuje się dokumenty zamieszczane w BIP konwertować do formatu PDF w  taki sposób, aby była możliwość kopiowania wybranych z nich fragmentów przez korzystających z BIP internautów.

Rekomenduje się publikowanie w BIP sprawozdań z wykonania Gminnych Programów RPA.

Dokumenty Zestawienie Planowanych Wydatków proponuje się sporządzać ściśle według zadań sformułowanych w Gminnych Programach.

Coroczne sprawozdania z wykonania Gminnych Programów proponuje się sporządzać według zadań wyszczególnionych w zestawieniach planowanych wydatków.

Proponuje się corocznie opracowywać program pracy i plan funkcjonowania świetlicy środowiskowej, a także takich działań jak zajęcia profilaktyczno-integracyjne dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum i ZSO oraz zajęć pozalekcyjnych profilaktyczno-edukacyjnych w szkolnej świetlicy wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych w  Okartowie – finansowanych w ramach Gminnego Programu RPA.

Proponuje się planować w Gminnych Programach działania profilaktyczne, informacyjno-edukacyjne kierowane do dorosłych bez problemu alkoholowego, czego nie stosowano w ostatnich latach.

 

nie zrealizowano, w dalszym ciągu trudno jest odszukać dokumenty


w dalszym ciągu nie stosuje się odpowiedniego standardu

 

sprawozdania nie są publikowane


nie stosuje się

 

nie stosuje się

 


przedstawiono dokumenty dotyczące wszystkich wymienionych zadań, jednak ich forma nie spełnia ogólnie stosowanych standardów

 

 

w dalszym ciągu brak w GP takich działań

Proponuje się prowadzić w każdym roku ewaluację wykonania Gminnego Programu RPA za rok ubiegły.

Planując działania Gminnych Programów, proponuje się korzystać z konsultacji uznanych specjalistów oraz doświadczeń innych Komisji RPA.

Proponuje się umożliwiać organizacjom i instytucjom, które w swoim statucie mają zapisy określające ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych oraz działania podejmowane na rzecz promowania abstynencji i trzeźwego stylu życia, działającym na terenie Gminy Orzysz, rekomendowanie kandydatów do GK RPA, oraz przyjąć mechanizm procedowania takich rekomendacji.

Proponuje się zachęcać i włączać organizacje pozarządowe Gminy Orzysz w  działania profilaktyki przeciwalkoholowej, mając na uwadze także fakt, że ok ¼ funduszu korkowego nie jest wykorzystywana.

W związku z niewykorzystywanymi środkami pochodzącymi z wpłat na fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi w kolejnych latach 2009, 2010 i 2011- co jest niezgodne z ustawą - proponuje się uwzględnić te środki w Gminnych Programach na kolejne lata.

Proponuje się rozważenie zasadności wypłacania wynagrodzenia przewodniczącemu GKRPA w związku z faktem, że już z jego obowiązków służbowych, jako pracownika Urzędu Miejskiego, wynika opracowywanie i  koordynacja realizacji Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych lub też proponuje się uzupełnienie Gminnego Programu o zapisy legalizujące wypłacanie wynagrodzenia Przewodniczącemu GKRPA i określające jego wysokość.

Proponuje się wstrzymywać wypłatę diet osobom zatrudnionym w instytucjach gminnych w przypadkach, kiedy posiedzenia Gminnej Komisji RPA odbywają się w  czasie godzin służbowych.

nie prowadzi się ewaluacji

 

nie stwierdzono konsultacji

 

 

nie stwierdzono takich działań

 

 

 

 

nie stwierdzono takich działań

 

 

nie stosuje się

 

 

 

w dalszym ciągu dodatkowe wynagrodzenie jest wypłacane, a nie jest to określone Gminnym Programem

 

 

 

 

 

W związku ze zmianami w strukturze sieci sklepów na terenie Gminy i zmianami ilościowymi mieszkańców i innych osób przebywających czasowo, rekomenduje się rozważenie potrzeby ponownego przeanalizowania limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych i dostosowania ich do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, co określa ustawa.

Rekomenduje się zlecanie przez burmistrza kontroli w zakresie przestrzegania przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy nie tylko „w przypadku sygnałów w zakresie nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania wydanych zezwoleń”, lecz także w celach profilaktycznych.

Proponuje się zatrudniać wychowawców pracujących w świetlicach dla dzieci z  rodzin z problemem alkoholowym, na podstawie umowy o pracę, a nie umowy zlecenia.

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Orzyszu proponuje się przeanalizowanie konieczności prowadzenia częstszych i bardziej dogłębnych kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej, dotyczących Gminnego Programu RPA, a w skład zespołu kontrolującego nie powoływać osób będących członkami kontrolowanych organów.

Rekomenduje się przeanalizowanie potrzeby dokonania zmian w obecnym składzie Gminnej Komisji RPA.

 

Proponuje się, aby w skład Gminnej Komisji powoływać specjalistów, trzeźwiejących alkoholików, terapeutów oraz osoby cieszące się zaufaniem społecznym, a jednocześnie o nienagannej postawie moralnej i bardzo dobrej znajomości społecznego środowiska lokalnego.

Proponuje się rozdzielenie funkcji pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za opracowywanie i koordynację realizacji Gminnego Programu RPA od funkcji Przewodniczącego Gminnej Komisji RPA odpowiedzialnego za kierowanie zespołem koordynującym i realizującym ten Program, co może zapewnić lepszą jego realizację.

Nie wprowadzono zmian w odnośnej uchwale

 

 

 

 

Zlecania oraz kontroli w dalszym ciągu nie prowadzi się

 

 

 

nie sprawdzono

 

brak informacji nt. kontroli

 

 

 

 

dokonano zmiany polegającej na zastąpieniu osoby podejrzanej o chorobę alkoholową

w składzie komisji brak trzeźwiejących alkoholików

 

 

 

nie wprowadzono zalecenia

  Copyright (c)2012