AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Monitoring funduszu korkowego 2012

Już kolejny rok Stowarzyszenie Lokalnych Liderów Grup Obywatelskich wspiera działania strażnicze prowadzone na terenie kraju.

Aktualnie zakonczono kolejny monitoring funduszy pozyskiwanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dla uproszczenia uzyskiwane tą drogą środki finansowe nazwano funduszem korkowym. Monitoring jest prowadzony przez organizacje i osoby indywidualne w ponad 20 lokalizacjach. W niektórych z nich fundusz był badany także w roku poprzednim, a obecne działania mają za zadanie określić, jakie zmiany zaszły na poziomie samorządów w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego.

W ramach monitoringu podejmowano różnorodne działania. Najczęściej lokalni strażnicy i strażniczki zaczynali od uczestnictwa w kursie internetowym „Na straży”, który pozwalał im zaznajomić się z ogólnymi pojęciami i podstawowymi działaniami strażniczymi.

Na terenie lokalnym, w swoich gminach, działania rozpoczynano od czynności informacyjnych np. od rozwieszenia plakatów oraz rozesłania pism i listów intencyjnych do organizacji, instytucji i władz o tym, że rozpoczyna się badanie funduszu korkowego.

Drugim działaniem było przeszukiwanie Internetu, a szczególnie Biuletynu Informacji Publicznej monitorowanego samorządu, w celu odnalezienia dokumentów związanych z analizowanym problemem. Chodziło tu głównie o pozyskanie takich dokumentów jak Gminne Programy Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych, uchwały w sprawie powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i w sprawie przyjmowania corocznych Gminnych Programów RPA. Niestety, w większości Biuletynów nie są publikowane sprawozdania z realizacji Gminnych Programów RPA, co utrudnia obywatelom obserwowanie działań władz lokalnych.

Następnie wystosowano wnioski o udzielenie informacji publicznej do instytucji, takich jak Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, NIK, Regionalna Izba Obrachunkowa oraz do osób i instytucji samorządowych: burmistrza, wójta, prezydenta, a także do przewodniczących Gminnych Komisji RPA. Niemal wszystkie osoby prowadzące monitoring zgodnie twierdzą, że instytucjami bardzo szybko odpowiadającymi na wnioski o informację publiczną są NIK, PARPA i RIO. W jednym z przypadków odpowiedź z NIK nadeszła w ciągu 30 minut. Inna sprawa, że ich odpowiedzi są proste i krótkie z uwagi na charakter wystosowanego pytania.

Występowanie z wnioskami i uzyskiwanie odpowiedzi na nie, nie wszędzie odbyło się to bez problemów. Okazało się, że w niektórych samorządach brak jest np. regulaminu pracy Gminnych Komisji RPA, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a w wielu przypadkach urzędnicy nie chcą udostępniać protokołów z posiedzeń Gminnej Komisji RPA nawet z wyczernionymi danymi wrażliwymi, co proponują monitorujący.

W celu zebrania potrzebnych w monitoringu danych prowadzono wywiady z osobami decyzyjnymi w ramach procesu rozwiązywania gminnych problemów alkoholowych. Rozmawiano z wójtami, burmistrzami i prezydentami, a także z urzędnikami i przewodniczącymi Gminnej Komisji RPA.  

W dalszych terminach monitorujący będą uczestniczyli w gminnych festynach i innych imprezach dofinansowywanych z funduszu korkowego, aby sprawdzić, jakie formy stosowane są do promocji zdrowego trybu życia, bez uzależnień.

Niektórzy z monitorujących włączają w swoje działania osoby nie tylko ze swoich organizacji, ale także ze środowiska lokalnego. Podejmowane są wspólne działania z młodzieżą miejscowych szkół w sprawie promocji zdrowego trybu życia. W dwóch lokalizacjach powstają witryny internetowe poświęcone profilaktyce antyalkoholowej bądź strażniczej.

Dla osób prowadzących i biorących udział w monitoringu działania te oczywiście nie są jedynymi czy podstawowymi. Czynności z tym związane prowadzone są obok wykonywania codziennych obowiązków rodzinnych, obok pracy czy nauki. Niektórzy ze strażników kontynuują naukę, dla innych obecny okres jest czasem szczególnie zintensyfikowanej pracy służbowej, a jeszcze inni znajdują się w szczególnie ważnym momencie swojego życia. Strażnikowi, który akurat zawarł związek małżeński, życzymy szczęścia na nowej drodze życia.

Pomimo dodatkowych obowiązków, które wzięli na siebie monitorujący, w rozmowach wyrażają satysfakcję z udziału w tym działaniu. Jedna z osób wprost stwierdziła: Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym projekcie. Jest on bardzo interesujący i pouczający. Inny strażnik czerpie satysfakcję z tego, że znaczna część społeczności lokalnej pozytywnie odbiera monitoring, chcąc dowiedzieć się, na co przeznaczane są ich pieniądze. Pisze on: W ramach naszych dotychczasowych działań największym sukcesem było „obudzenie” mieszkańców. Nikt poproszony o pomoc, o opinię, nie odmówił. Mieszkańcy popierają nasze działania, głośno o nich mówiąc.

Krzysztof Marusiński


  Copyright (c)2012