AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Rekomendacje

Proponuje się następujące działania:

Biuletyn Informacji Publicznej

  1. Dokumenty o tematyce antyalkoholowej zamieszczane w BIP proponuje się wyodrębnić w specjalnej zakładce, co ułatwi korzystanie z informacji w nich zawartych.
  2. Proponuje się dokumenty zamieszczane w BIP konwertować do formatu PDF w  taki sposób, aby była możliwość kopiowania wybranych z nich fragmentów przez korzystających z BIP internautów.
  3. Rekomenduje się publikowanie w BIP sprawozdań z wykonania Gminnych Programów RPA.

Dokumentacja Gminnej Komisji RPA

  1. Dokumenty Zestawienie Planowanych Wydatków proponuje się sporządzać ściśle według zadań sformułowanych w Gminnych Programach.
  2. Coroczne sprawozdania z wykonania Gminnych Programów proponuje się sporządzać według zadań wyszczególnionych w zestawieniach planowanych wydatków.
  3. Proponuje się corocznie opracowywać program pracy i plan funkcjonowania świetlicy środowiskowej, a także takich działań jak zajęcia profilaktyczno-integracyjne dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum i ZSO oraz zajęć pozalekcyjnych profilaktyczno-edukacyjnych w szkolnej świetlicy wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych w  Okartowie – finansowanych w ramach Gminnego Programu RPA.
  4. Proponuje się planować w Gminnych Programach działania profilaktyczne, informacyjno-edukacyjne kierowane do dorosłych bez problemu alkoholowego, czego nie stosowano w ostatnich latach.
  5. Proponuje się prowadzić w każdym roku ewaluację wykonania Gminnego Programu RPA za rok ubiegły.
  6. Planując działania Gminnych Programów, proponuje się korzystać z konsultacji certyfikowanych specjalistów oraz doświadczeń innych Komisji RPA.

Współpraca

10.  Proponuje się umożliwiać organizacjom i instytucjom, które w swoim statucie mają zapisy określające ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych oraz działania podejmowane na rzecz promowania abstynencji i trzeźwego stylu życia, działającym na terenie Gminy Orzysz, rekomendowanie kandydatów do GK RPA, oraz przyjąć mechanizm procedowania takich rekomendacji.

11.  Proponuje się zachęcać i włączać organizacje pozarządowe Gminy Orzysz w  działania profilaktyki przeciwalkoholowej, mając na uwadze także fakt, że ok ¼ funduszu korkowego nie jest wykorzystywana.

Gospodarowanie środkami funduszu „korkowego”

12.  W związku z niewykorzystywanymi środkami pochodzącymi z wpłat na fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi w kolejnych latach 2009, 2010 i 2011- co jest niezgodne z ustawą - proponuje się uwzględnić te środki w Gminnych Programach na kolejne lata.

13.  Proponuje się rozważenie zasadności wypłacania wynagrodzenia przewodniczącemu GKRPA w związku z faktem, że już z jego obowiązków służbowych, jako pracownika Urzędu Miejskiego, wynika opracowywanie i  koordynacja realizacji Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych lub też proponuje się uzupełnienie Gminnego Programu o zapisy legalizujące wypłacanie wynagrodzenia Przewodniczącemu GKRPA i określające jego wysokość.

14.  Proponuje się wstrzymywać wypłatę diet osobom zatrudnionym w instytucjach gminnych w przypadkach, kiedy posiedzenia Gminnej Komisji RPA odbywają się w  czasie godzin służbowych.

Skuteczniejsze przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Orzysz

15.  W związku ze zmianami w strukturze sieci sklepów na terenie Gminy i zmianami ilościowymi mieszkańców i innych osób przebywających czasowo, rekomenduje się rozważenie potrzeby ponownego przeanalizowania limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych i dostosowania ich do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, co określa ustawa.

16.  Rekomenduje się zlecanie przez burmistrza kontroli w zakresie przestrzegania przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy nie tylko „w przypadku sygnałów w zakresie nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania wydanych zezwoleń”, lecz także w celach profilaktycznych.

17.  Proponuje się zatrudniać wychowawców pracujących w świetlicach dla dzieci z  rodzin z problemem alkoholowym, na podstawie umowy o pracę, a nie umowy zlecenia.

18.  Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Orzyszu proponuje się przeanalizowanie konieczności prowadzenia częstszych i bardziej dogłębnych kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej, dotyczących Gminnego Programu RPA, a w skład zespołu kontrolującego nie powoływać osób będących członkami kontrolowanych organów.

19.  Rekomenduje się przeanalizowanie potrzeby dokonania zmian w obecnym składzie Gminnej Komisji RPA.

20.  Proponuje się, aby w skład Gminnej Komisji powoływać specjalistów, trzeźwiejących alkoholików, terapeutów oraz osoby cieszące się zaufaniem społecznym, a jednocześnie o nienagannej postawie moralnej i bardzo dobrej znajomości społecznego środowiska lokalnego.

21.  Proponuje się rozdzielenie funkcji pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za opracowywanie i koordynację realizacji Gminnego Programu RPA od funkcji Przewodniczącego Gminnej Komisji RPA odpowiedzialnego za kierowanie zespołem koordynującym i realizującym ten Program, co może zapewnić lepszą jego realizację.

  Copyright (c)2012