AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Analiza prawa

Dostęp do informacji, które pozyskiwano dla potrzeb monitoringu, był zadowalający. W przypadkach, kiedy o informacje wnioskowano w formie pisemnej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (występowano o to czterokrotnie), odpowiedzi udzielano w zasadzie w terminie. Nierzadko jednak odpowiedzi na poszczególne pytania były nieprecyzyjne i nie na temat.

Występowano także o udzielenie informacji publicznej, składając wniosek ustny - z  prośbą o ustną odpowiedź - do Przewodniczącej GKRPA, która jednocześnie jest pracownikiem Urzędu Miejskiego, osobą podległą Burmistrzowi Orzysza. Miało to być kilka prostych pytań, w procedurze monitoringu, określonej mianem wywiadu. W tym przypadku Przewodnicząca odmówiła udzielenia informacji, powołując się na zakaz Burmistrza Orzysza. Po mojej interwencji u Zastępcy Burmistrza Orzysza zaproponowano udzielenie informacji publicznej wyłącznie w formie pisemnej. Burmistrz Orzysza określił tę ustną próbę uzyskania informacji publicznej „nagabywaniem pracownika”.

Nie udzielając informacji publicznej na podstawie wniosku ustnego, w formie określonej przez wnioskującego (ustnej) – zdaniem monitorującego – nadużyto przepisów, bowiem art. 10 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi: Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jednocześnie art. 14. 1. ww. ustawy stanowi, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Tak więc, jeżeli o  informację wystąpiono ustnie, wnosząc o ustną odpowiedź, to zdaniem monitorującego zaproponowanie odpowiedzi wyłącznie pisemnej, jest nadużyciem przepisu ww. ustawy.

Podobnie sam Burmistrz Orzysza odmówił ustnego udzielenia odpowiedzi na wniosek o informacje dotyczące zagadnień związanych z polityką zwalczania uzależnień. 

Burmistrz Orzysza odmówił także udzielenia informacji publicznej polegającej na udostępnieniu protokołów posiedzeń GKRPA. Swoją decyzję uzasadnił zawartością danych tzw. wrażliwych, personalnych w tych protokołach. W tej sytuacji wnioskujący o  udostępnienie protokołów, znając praktyki stosowane w innych samorządach, polegające na udostępnianiu protokołów zanonimizowanych, czyli z zaczernionymi danymi wrażliwymi, miał dwie możliwości. Odwołać się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Olsztynie lub wystąpić o udostępnienie protokołów zanonimizowanych. Próbując załatwić sprawę polubownie wystąpiono o udostępnienie protokołów bez wrażliwych danych. Ostatecznie protokołów nie udostępniono, a jednocześnie został wyczerpany okres 14 dni przewidziany na odwołanie od decyzji Burmistrza Orzysza. Może to być wskazówką dla występujących o informacje, że nie mogą oni liczyć na refleksję urzędników w sprawie udostępniania wiedzy o działaniach instytucji gminnych.

  Copyright (c)2012