AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Metodologia badania

Ogólnopolski monitoring spójności i trafności Gminnych Programów Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii realizowano na podstawie ujednoliconej metodologii i narzędzia internetowego, służącego do zbierania i  analizy danych. Odbywał się od kwietnia 2011 roku (początek rekrutacji osób do prowadzenia monitoringu) do stycznia 2012 roku (pisanie raportów). Zbieranie i analiza danych trwała od czerwca do grudnia 2011 roku. Lokalni Strażnicy wzięli udział w  szkoleniach z metod zbierania informacji oraz wiedzy na temat funduszu korkowego. Uczestniczyli także w kursie internetowym „Na straży”. W trakcie monitoringu wsparcie prawne i merytoryczne zapewniało SLLGO. Uczestniczki i uczestnicy wzięli udział w panelu i  dyskusji z ekspertami na temat metod zapobiegania alkoholizmowi oraz w spotkaniu podsumowującym monitoring.

Monitoring opierał się na badaniu istniejących regulacji i rozwiązań. Badano dokumenty za okres ostatnich 3 lat (od 2009 rok do 2011 roku). Taki zakres badania umożliwił porównanie dokumentów, określenie czy i w jaki sposób je zmieniano, sprawdzenie, jakie działania są wspierane, a jakich zaniechano. W trakcie sprawdzano także, jak pozyskiwane i wydatkowane są środki, oceniano pracę gminnej komisji oraz bieżące funkcjonowanie funduszu korkowego.

Zastosowano następujące metody zbierania informacji:

- wnioskowanie o informację publiczną i zbieranie dokumentów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej,

- analizowanie zebranych dokumentów,

- wywiady,

- obserwacja.

Obserwacja oraz wywiady prowadzone były w okresie od kwietnia do grudnia 2011 roku. Analiza i zbieranie dokumentów także przebiegały w tym okresie.

Działania monitorujące rozpoczęto od analizy zawartości Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orzysz pod adresem: www.bip.orzysz.pl/ i pozyskaniu tam umieszczonych dokumentów. Znajdują się tam podstawowe dokumenty np. Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Gminne Programy), Zestawienia Planowanych Wydatków w tym zakresie i uchwały Rady Miejskiej w tych sprawach. Nie są zamieszczane w BIP sprawozdania z wykonania Gminnych Programów. Dokumenty związane z gminną problematyką antyalkoholową nie są wyodrębnione do specjalnej zakładki, co utrudnia dostęp do informacji o tej tematyce.

Kolejno złożono 4 wnioski do Burmistrza Orzysza i Przewodniczącego Rady Miejskiej o udostępnienie informacji publicznej, w których zawarto 66 pytań.

Analizując zebrane dokumenty, porządkowano oraz interpretowano dane w nich zawarte. Porównywano konkretne dokumenty z różnych lat z informacjami pozyskanymi z  różnych źródeł, z innych dokumentów, z wywiadów, z obserwacji uczestniczącej i  nieuczestniczącej.

Podjęto próbę przeprowadzenia wywiadu z Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do którego jednak nie doszło, w związku z  odmową udzielenia wywiadu w formie ustnej. W to miejsce przeprowadzono wywiad z  byłym Przewodniczącym GKRPA, pełniącym tę funkcję do 4 stycznia 2011 r. Podjęto próbę przeprowadzenia ustnego wywiadu z Burmistrzem Orzysza, który jednak odmówił odpowiedzi bezpośrednich i przekazał je w formie pisemnej.

Przeprowadzono rozmowy z prawnikiem oraz terapeutą z Punktu Konsultacyjnego w Orzyszu. Rozmawiano z właścicielami sklepów, którzy otrzymali zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pytając czy są prowadzone kontrole wydawanych zezwoleń, jak często, czy istnieją procedury ubiegania się o zezwolenia i wygasania zezwoleń.

Rozmawiano z beneficjentami, odbiorcami usług zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w tym z trzeźwiejącymi alkoholikami, przedstawicielami miejscowego środowiska Anonimowych Alkoholików.

Przeprowadzono obserwacje sklepów posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu pod kątem przestrzegania zapisów ustawy. Złożono wizytę w Punkcie Konsultacyjnym, w  środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Orzyszu oraz w parafialnej świetlicy środowiskowej. W celu określenia dostępności informacyjnych materiałów papierowych o tematyce przeciwalkoholowej odwiedzono Ośrodek Zdrowia, MOPS, środowiskową świetlicę opiekuńczo-wychowawczą, Urząd Miejski i Informację Turystyczną, a także przejrzano ogłoszenia na tablicach i słupach ogłoszeniowych w mieście i kilku miejscowościach na terenie gminy. Nie prowadzono obserwacji wydarzeń finansowanych ze środków pozyskanych z funduszu korkowego z uwagi na nieudostępnienie informacji o czasie i miejscu prowadzenia takich działań.

Na poziomie brudnopisu Raport udostępniono: SLLGO, a także m.in. radnemu Rady Miejskiej w  Orzyszu – byłemu członkowi GKRPA, trzeźwiejącym alkoholikom z orzyskiej grupy AA, Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu oraz Burmistrzowi Orzysza prosząc o uwagi, które mogłyby być uwzględnione w ostatecznej formie Raportu.

  Copyright (c)2012